Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Úplata za vzdělávání (školné)

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2023 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2023, 2. pololetí do 14. února 2024).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.


Výše úplaty za školní rok

Hudební obor 

 • Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) - 2. 800,- Kč
 • Základní studium (1 žák v hodině) - 3. 500,- Kč
 • Základní studium (2-3 žáci v hodině, Sborový zpěv) - 2. 800,- Kč  

Taneční obor

 • 2. 900,- Kč  

Výtvarný obor

 • 2. 900,- Kč  

Dospělí – studující (SŠ, VOŠ)

 • 3. 500,- Kč

Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem.

V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.


 1. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ (www.izus.cz) a zasílána na vaše e-mailové adresy. Údaje k platbě školného jsou nově přístupné také po přihlášení v elektronické dokumentaci IZUŠ. Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
   
 2. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
   
 3. Ředitel může ve výjimečném případě rozhodnout o snížení úplaty žáka (zejména přihlásí-li se na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry).
   
 4. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit. 
   
 5. Prosíme o důkladné vyplnění údajů v příkazu k úhradě, aby bylo možno platbu přiřadit ke konkrétnímu žákovi.

 

Půjčovné

Hudební nástroje lze zapůjčit za úplatu na období 1 školního roku s přesahem do 31. srpna. Úplata za toto období činí částku 1000,- Kč. Úhrada se provádí po podpisu "Smlouvy o výpůjčce nástroje" bezhotovostní platbou, a to na základě odeslaného příkazu k úhradě na emailovou adresu žáka (zákonného zástupce). 

Více informací k zapůjčování hudebních nástrojů najdete pod odkazem:
Půjčovné hudebních nástrojů (206.91 kB)

Partneři