PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2022/2023

- PONDĚLÍ 30. AŽ ČTVRTEK 2. ČERVNA 2022

 
Vyhlašujeme přijímací talentové zkoušky pro nové zájemce o studium ve věku od 5 do 14 let k nástupu do nového školního roku 2022/2023, a to do 3 uměleckých oborů. 
Žáci jsou ke studiu přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 
Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice již od roku 1950 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Velice nás těší váš zájem o studium uměleckých oborů. Na této stránce přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023. Věnujte jim prosím pozornost.

Stejně jako v loňském roce, přijímáme přihlášky pouze elektronickou formou, a to vyplněním údajů pod odkazem vyplnit přihlášku elektronicky. Elektronická přihláška, kterou vyplníte, pak bude pro vás připravena na podpis v den přijímacích zkoušek.  Nezapoměňte si však sebou přinést rodné číslo, které je potřeba také připojit s podpisem na vytištěnou přihlášku. Ve vyjímačných případech lze vyplnit přihlášku přímo na místě.

Zájemci o studium, na které se v letošním školním roce nedostalo, červnové přijímací zkoušky absolvovat nemusí. Stačí nás kontaktovat na našem emailu skola@zus-horovice.cz. Hodnocení se bude počítat z loňského roku, pokud by si zájemci toto hodnocení nechtěli také zopakovat - vylepšit. 
 
Jak vyplnit přihlášku do ZUŠ?
Kliknutím na odkaz Elektronické přihlášky se zobrazí hlavní stránka www.izus.cz, kde po kliknutí na odkaz "Vyplnit přihlášku do ZUŠ" postupujete dle jednotlivých kroků až k odeslání přihlášky.
 
Podmínky přijímacích talentových zkoušek vzhledem k pandemické situaci:
 
...budeme upřesňovat.
 
Přijímací talentová zkouška
Cílem talentové zkoušky je především posouzení míry předpokladů uchazeče pro jeho studium na ZUŠ. Vzhledem k nastavení Školního vzdělávacího programu i s přihlédnutím předpokladů (také fyzických) pro jednotlivý obor - nástroj.
V případě nejasností nebo s podporou registrace elektronické přihlášky, případně rezervace termínu a nás kontaktujte na adrese skola@zus-horovice.cz nebo na tel.: 311 512 036.
 
 

Termíny

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Vyučujeme hru na akordeon, kytaru, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní­ roh, klavír, keyboard, sólový, komorní­ a sborový zpěv. 
Talentové zkoušky v hudební­m oboru jsou závislé na Kritériích pro přijímání žáků HO.
 
Rezervace termínu v elektronické přihlášce na www.izus.cz
Úterý 31. května 2022 Hořovice 14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
     
Středa 1. června 2022
Hořovice
14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
     
  Žebrák 14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin


 

VÝTVARNÝ OBOR :

V hodinách pí uč.Barbrory Albrechtové se věnujeme plošné a prostorové tvorbě  - malba, kresba, prostorové objekty, modelovaná grafika.
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě výtvarného úkolu - kresby na zadané nebo volné téma případně malby malby. Buďte proto včas na začátku konkrétní skupiny. Talentová zkouška totiž trvá cca 1 hodinu. Doporučujeme zájemcům přinést sebou ke zkouškám domácí práce, ke kterým bude také přihlédnuto. 
 
 
Rezervace termínu v elektronické přihklášce na www.izus.cz
Čtvrtek 2. června 2022
Hořovice
14:00 hodin
    15:00 hodin
    16:00 hodin
    17:00 hodin

 

TANEČNÍ OBOR :

 
V hodinách pí uč. Venduly Dědové se zaměřujeme na zvládnutí klasických tanečních technik, scénickému a lidovému tanci.
Mladší žáci se seznamují se základním držením a orientací v prostoru, prací ve skupině, rozvíjení pohybové fantazie. Podporuje se hudebnost a přirozený dětský projev. Výuka starších se pak programově dělí na jednotlivé předměty - zaměření tance. Zde se propracovávají choreografie, tvoří vystoupení, starší žáci pak dostávají prostor pro vlastní tvorbu.
 
 
Rezervace termínu v elektronické přihklášce na www.izus.cz
Pondělí 30. května 2022
Hořovice
15:00 až 15:30 hodin (5 - 6 let)
    16:00 až 16:30 hodin (7 - 8 let)
    17:00 až 17:30 hodin (8 a výše let)
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 
 

ROZVRHY HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Středa 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
1. ročník Čtvrtek 15:00 - 15:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a 1., 2. ročník Pátek 13:00 - 13:45 hodin Barbora Janečková, Dis.
3., 4. až 5. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Barbora Janečková, Dis.
 

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Kolektivy, Soubory Den Čas Učitel/ka
Houslový TENTET  Pondělí (sudé pondělky - 1 x14 dní) 16:00 - 17:35 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
Kapela HORband Pondělí  17:15 - 18:45 hodin BcA. Jakub Albrecht

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2020 / 2021

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2020 / 2021

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2020 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2020, 2. pololetí do 14. února 2021).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 700,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 400,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 800,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 800,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 400,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2021/2022

- PONDĚLÍ 1. AŽ PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2021

Vyhlašujeme dodatečné přijímací talentové zkoušky pro nové žáky na vybrané hudební nástroje, a to v termínech od 1. do 10. září 2021. Při červnových zkouškách k nám do nového školního roku nastoupilo již spoustu šikovných dětí, kteří se k nám každoročně hlásí. I přes nouzový stav nám letošní rok počty studentů vydrželi, avšak pár míst v hudebním oboru je ještě volných. Rádi bychom tedy v naší škole přivítali ještě nové žáky, kteří se rádi budou učit na kytaru, klarinet, trubku, lesní roh a nebo se budou učit zpěvu a to buď sólovém nebo sborovém. Kromě samotných hodin nástroje se mladší žáci věnují hudební teorii a zpěvu. Starší žáci pak účinkují především v komorních souborech školy, pěveckém sboru ZVONEK na Žebráku, v kapele HORband nebo v souborech komorních zpěváků.

K dodatečným zkouškám se přihlásíte telefonicky na č. 311 512 036 (od 8:00 do 15 hodin) nebo emailem na: skola@zus-horovice.cz. 
 

K přijímacím zkouškám jsme si pro vás připravili následující video "PŘIJĎTE K NÁM DO ZUŠ" (tvořeno s nadšením).

Podmínky přijímacích talentových zkoušek vzhledem k pandemické situaci:
 
Cílem talentové zkoušky je především posouzení míry předpokladů uchazeče pro jeho studium na ZUŠ. Vzhledem k nastavení Školního vzdělávacího programu i s přihlédnutím předpokladů (také fyzických) pro jednotlivý obor - nástroj. Talentové zkoušky v hudební­m oboru jsou závislé na Kritériích pro přijímání žáků HO.
 
V zájmu zachování hygienických požadavků ochrany zdraví vás žádáme v elektronické přihlášce o zápis přesného času zkoušek, který vám vyhovuje dle časového úseků po cca 60 minutách. Každý časový úsek je omezen na počet 6 - 8 zájemců dle příslušného oboru.
Dále vás žádáme:
  • O doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
  • Přijďte k přijímacím zkouškám pouze pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
  • K talentovým zkouškám není potřeba dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2. Více informací pod odkazem.
  • V zájmu zachování­ bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ  Hořovice vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s koronavirovou pandemií (může být prováděno namátkové bezkontaktní měření teploty nebo vyžádáno potvrzení o negativním testu na COVID-19).
  • V budově ZUŠ musí mít osoba starší 15 let nasazený respirátor, dítě ve věku 6-15 let roušku, dítě do 6 let může být bez roušky. Uchazeči do hudebního a tanečního oboru si budou moci roušku sejmout při samotné zkoušce.
  • Uchazeči, kteří mají státní občanství země mimo EU, při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.
  • Nezapoměňte sebou přinést rodné číslo, které je povinné doplnit v den přijímacích zkoušek na připravenou přihlášku s vaším podpisem. 
 
 

ROZVRHY HUDEBNÍ NAUKY (HN) PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV)

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Pondělí 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
HN 1. ročník Středa 14:00 - 14:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
HN 2. ročník Pondělí 14:00 - 14:45 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 3. ročník Pondělí 14:50 - 15:35 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 4. ročník Pondělí 15:40 - 16:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 5. ročník Pondělí 16:30 - 17:15 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a HN 1. ročník Pátek 13:00 - 13:45 hodin Barbora Janečková, Dis.
HN 2. a 3. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Barbora Janečková, Dis.
HN 4. a 5. ročník Čtvrtek 16:15 - 17:00 hodin Barbora Janečková, Dis.
 

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Kolektivy, Soubory  Den Čas Učitel/ka
Houslový TENTET  Pondělí 17:15 - 18:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
Kapela HORband Pondělí  17:15 - 18:45 hodin BcA. Jakub Albrecht
Pěvecký sbor ZVONEK Čtvrtek 17:05 - 18:35 hodin Barbora Janečková, Dis.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2021 / 2022

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2021 / 2022

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2021 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2021, 2. pololetí do 14. února 2022).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 700,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 400,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 800,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 800,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 400,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí

13.12.2012 17:00

Přehrávka třídy Kristýny Šírkové

Celý článek

—————

13.12.2012 17:00

Taneční vystoupení na Radnici v Hořovicích

Celý článek

—————

10.12.2012 17:00

Vánoční koncert na Radnici v Hořovicích

Celý článek

—————

30.11.2012 18:00

ETUDY ? ETUDY !

Celý článek

—————

07.11.2012 14:30

Ukázková hodina Tance

Celý článek

—————