Výsledky přijímacích zkoušek do nového šk.roku 2022/2023

Milí žáci, zájemci o studium, vážení rodiče,

velice si vážíme vašeho zájmu o umělecké obory, který jste projevili v květnových a červnových termínech talentových zkoušek. Co se týká celkového počtu, byl letošní zájem enormní - celkově se dostavilo 116  zájemců do všech uměleckých oborů. Proto je nám líto, že i letošní rok nemůžeme dát možnost dalším šikovným z vás, kteří by si to také zasloužili.

Níže vypisujeme výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného oboru. Vzhledem k tomu, že pseudonimizace v hudebním a tanečním oboru byla trochu náročnější, posíláme během pondělí 20. a 21. června informace o výsledku přijímacích zkoušek pouze na email, který je uveden v přihlášce.

Informace a vysvětlivky k výsledkům

  • Uchazeči čekající na volné místo (ČEKATELÉ) vykonali úspěšně talentovou zkoušku, ale v tuto chvíli nemohou být přijati z kapacitních důvodů. Tito uchazeči čekající na volné místo mohou být přijati také na začátku a v průběhu měsíce záí na uvolněná místa. Ve všech případech budeme co nejdříve kontaktovat zákonné zástupce.
  • Pokud jste ustoupili od úmyslu studovat na naší škole, oznamte, prosím, neprodleně tuto skutečnost na e-mail skola@zus-horovice.cz. Vaše místo bude postoupeno uchazečům čekajícím na volné místo. 
  • NEPŘIJATI - uchazeči, kteří nevyhověli podmínkám přijetí.
 
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz
 

Výtvarný obor

Číslo Obor/studij. zaměření Učitel
PŘIJATI  
39 Výtvarný obor B. Albrechtová
1 Výtvarný obor B. Albrechtová
31 Výtvarný obor B. Albrechtová
16 Výtvarný obor B. Albrechtová
20 Výtvarný obor B. Albrechtová
26 Výtvarný obor B. Albrechtová
5 Výtvarný obor B. Albrechtová
15 Výtvarný obor B. Albrechtová
     
ČEKATELÉ (čeká na volné místo)  
9 Výtvarný obor  
17 Výtvarný obor  
8 Výtvarný obor  
14 Výtvarný obor  
11 Výtvarný obor  
23 Výtvarný obor  
7 Výtvarný obor  
36 Výtvarný obor  
27 Výtvarný obor  
33 Výtvarný obor  
19 Výtvarný obor  
30 Výtvarný obor  
24 Výtvarný obor  
10 Výtvarný obor  
25 Výtvarný obor  
2 Výtvarný obor  
3 Výtvarný obor  
22 Výtvarný obor  
12 Výtvarný obor  
     
NEPŘIJATI   
13 Výtvarný obor  
18 Výtvarný obor  
21 Výtvarný obor  
28 Výtvarný obor  
29 Výtvarný obor  
32 Výtvarný obor  
34 Výtvarný obor  
35 Výtvarný obor  
37 Výtvarný obor  
38 Výtvarný obor  
4 Výtvarný obor  
6 Výtvarný obor  

 

 
 

ROZVRHY HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Středa 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
1. ročník Čtvrtek 15:00 - 15:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a 1., 2. ročník Pátek 13:00 - 13:45 hodin Barbora Janečková, Dis.
3., 4. až 5. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Barbora Janečková, Dis.
 

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Kolektivy, Soubory Den Čas Učitel/ka
Houslový TENTET  Pondělí (sudé pondělky - 1 x14 dní) 16:00 - 17:35 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
Kapela HORband Pondělí  17:15 - 18:45 hodin BcA. Jakub Albrecht

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2021 / 2022

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2021 / 2022

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2021 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2021, 2. pololetí do 14. února 2022).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 700,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 400,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 800,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 800,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 400,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí

25.05.2013 14:00

SNOW QUEEN - ÚM knihovna Praha

Celý článek

—————

24.05.2013 20:00

LA CHARITÉ - Koncert duchovní hudby

Celý článek

—————

03.05.2013 18:00

Pěvecký koncert "Třináct"

Celý článek

—————

29.04.2013 17:00

Třídní přehrávka pí.uč. E. Gembické a A. Brogelové

Celý článek

—————

13.04.2013 00:00

Vítání občánků Žebrák

Celý článek

—————