DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2021/2022

- PONDĚLÍ 1. AŽ PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2021

Vyhlašujeme dodatečné přijímací talentové zkoušky pro nové žáky na vybrané hudební nástroje, a to v termínech od 1. do 10. září 2021. Při červnových zkouškách k nám do nového školního roku nastoupilo již spoustu šikovných dětí, kteří se k nám každoročně hlásí. I přes nouzový stav nám letošní rok počty studentů vydrželi, avšak pár míst v hudebním oboru je ještě volných. Rádi bychom tedy v naší škole přivítali ještě nové žáky, kteří se rádi budou učit na kytaru, klarinet, trubku, lesní roh a nebo se budou učit zpěvu a to buď sólovém nebo sborovém. Kromě samotných hodin nástroje se mladší žáci věnují hudební teorii a zpěvu. Starší žáci pak účinkují především v komorních souborech školy, pěveckém sboru ZVONEK na Žebráku, v kapele HORband nebo v souborech komorních zpěváků.

K dodatečným zkouškám se přihlásíte telefonicky na č. 311 512 036 (od 8:00 do 15 hodin) nebo emailem na: skola@zus-horovice.cz. 
 

K přijímacím zkouškám jsme si pro vás připravili následující video "PŘIJĎTE K NÁM DO ZUŠ" (tvořeno s nadšením).

Podmínky přijímacích talentových zkoušek vzhledem k pandemické situaci:
 
Cílem talentové zkoušky je především posouzení míry předpokladů uchazeče pro jeho studium na ZUŠ. Vzhledem k nastavení Školního vzdělávacího programu i s přihlédnutím předpokladů (také fyzických) pro jednotlivý obor - nástroj. Talentové zkoušky v hudební­m oboru jsou závislé na Kritériích pro přijímání žáků HO.
 
V zájmu zachování hygienických požadavků ochrany zdraví vás žádáme v elektronické přihlášce o zápis přesného času zkoušek, který vám vyhovuje dle časového úseků po cca 60 minutách. Každý časový úsek je omezen na počet 6 - 8 zájemců dle příslušného oboru.
Dále vás žádáme:
  • O doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
  • Přijďte k přijímacím zkouškám pouze pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
  • K talentovým zkouškám není potřeba dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2. Více informací pod odkazem.
  • V zájmu zachování­ bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ  Hořovice vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s koronavirovou pandemií (může být prováděno namátkové bezkontaktní měření teploty nebo vyžádáno potvrzení o negativním testu na COVID-19).
  • V budově ZUŠ musí mít osoba starší 15 let nasazený respirátor, dítě ve věku 6-15 let roušku, dítě do 6 let může být bez roušky. Uchazeči do hudebního a tanečního oboru si budou moci roušku sejmout při samotné zkoušce.
  • Uchazeči, kteří mají státní občanství země mimo EU, při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.
  • Nezapoměňte sebou přinést rodné číslo, které je povinné doplnit v den přijímacích zkoušek na připravenou přihlášku s vaším podpisem. 
 
 

ROZVRHY HUDEBNÍ NAUKY (HN) PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV)

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Pondělí 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
HN 1. ročník Středa 14:00 - 14:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
HN 2. ročník Pondělí 14:00 - 14:45 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 3. ročník Pondělí 14:50 - 15:35 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 4. ročník Pondělí 15:40 - 16:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 5. ročník Pondělí 16:30 - 17:15 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a HN 1. ročník Pátek 13:00 - 13:45 hodin Barbora Janečková, Dis.
HN 2. a 3. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Barbora Janečková, Dis.
HN 4. a 5. ročník Čtvrtek 16:15 - 17:00 hodin Barbora Janečková, Dis.
 

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Kolektivy, Soubory  Den Čas Učitel/ka
Houslový TENTET  Pondělí 17:15 - 18:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
Kapela HORband Pondělí  17:15 - 18:45 hodin BcA. Jakub Albrecht
Pěvecký sbor ZVONEK Čtvrtek 17:05 - 18:35 hodin Barbora Janečková, Dis.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2021 / 2022

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2021 / 2022

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2021 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2021, 2. pololetí do 14. února 2022).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 700,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 400,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 800,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 800,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 400,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc