Domluva rozvrhu v novém školním roce 2019 / 2020

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Individuální výuka hudebních nástrojů a zpěvu:
Hra na akordeon, housle, violu, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový a komorní zpěv. Domluva rozvrhu a seznámení s výukou proběhne individuálně dle úvazku učitelů. Informováno prostřednictvím školy nebo prostřednictvím učitelů (emailem či telefonem).
 
Kolektivní výuka 
kapela HORband a komorní soubory napříč hudebním oborem
Vyučování dle platného rozvrhu HN a PHV (viz. tabulka níže) začíná v týdnu od 9. září 2019.
 
Hudební nauka a Přípravná hudební výchova
V povinnosti žáků hudebního oboru je i pravidelná docházka do hodin Hudební nauky (HN) nebo Přípravné hudební výchovy (PHV), a to 1x týdně 1 vyučovací hodina. Vyučování dle platného rozvrhu HN a PHV (viz. tabulka níže) začíná v týdnu od 9. září 2019.  Upozorňujeme, že rozvrh se ještě může přizpůsobit možnostem výuky na jiných školách)
 
 

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV + HN 1. ročník Úterý 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
HN 1. ročník Čtvrtek 14:30 - 15:15 hodin Mgr. Alena Léblová
HN 2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
HN 5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV + HN 1. ročník Středa 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
HN 2. + 3. ročník Čtvrtek 14:35 - 15:20 hodin BcA. Jakub Albrecht
HN 4. + 5. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin BcA. Jakub Albrecht
 
 
Sborový zpěv
Vyučování pěveckého sboru ZVONEK stejně jako v loňském roce povede pí uč. Barbora Janečková v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Připomínáme, že i ve sborovém zpěvu je docházka do hodin PHV a či HN pro všechny žáky POVINNÁ!!!
Výuka bude probíhat stejně jako v loňském roce ve velké třídě na pobočce v Žebráku, od úterý 3. září 2019.
 
 

TANEČNÍ OBOR :

 
Domluva rozvrhu pro stávající žáky s pí. uč. Vednulou Dědovou proběhne v tanečním sále v hlavní budově v Hořovicích (učebna č. 3)
 
Den Datum Čas
Úterý 3. září 12:00 - 16:30 hodin
 

VÝTVARNÝ OBOR :

Po roce se opět vrací z mateřské dovolené pí uč. Barbora Albrechtová. V hodinách se žáci věnují plošné a prostorové tvorbě (malba, kresba, prostorové objekty, modelování, grafika).
Domluva rozvrhu, seznámení se s výukou v novém šk. roce proběhne v hlavní budově na Palackého náměstí v Hořovicích (třída č. 8, suterén)
 
Den Datum Čas
Pátek 6. září 13:00 - 15:00 hodin
Kontakt:   budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz, Web: www.zus-horovice.cz 
 

 

-------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacích zkoušek v květnových a červnových termínech

Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2019 / 2020 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt. 
 
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2019 / 2020

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2019 / 2020

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2019 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2019, 2. pololetí do 14. února 2020).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 500,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 300,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 700,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 700,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 300,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí

06.10.2012 00:00

Vystoupení v Chateau St. Havel Prague

Celý článek

—————

26.09.2012 17:00

Zahajovací koncert "Vítání" 2012

Celý článek

—————