PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2018/2019

pro nové zájemce o studium ve věku od 5 do 18 let k nástupu od příštího školního roku 2018 / 2019,
a to do 2 uměleckých oborů. Při talentových zkouškách je zjišťována míra uměleckých předpokladů pro jednotlivý obor
a studijní zaměření. Z kapacitních důvodů zatím není vyhlášen termín pro taneční obor.
 
Přihlášku dostanete v ZUŠ v den zkoušek nebo ji můžete ihned vyplnit elektronicky pod tímto odkazem vyplnit přihlášku elektronicky. Přihláška pak bude pro vás připravena na podpis v den talentových zkoušek. 
Rodiče dětí, které se hlásily již minulý rok, a nebyly přijaté z kapacitních důvodů, žádáme, aby vyplnili přihlášku znovu. 
 
 

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Vyučujeme hru na housle, akordeon, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, klavír, keyboard, sólový, komorní a sborový zpěv. 
Talentové zkoušky v hudebním oboru jsou závislé na - podmínkách pro přijímání žáků HO
 
Hořovice - Čtvrtek 31. května 2018 -  od 13:00 do 18:00 hodin
Žebrák - Pondělí 28. května 2018 -  od 15:00 do 17:30 hodin
 

 

VÝTVARNÝ OBOR :

V hodinách pí uč. Barbory Albrechtové se věnujeme plošné a prostorové tvorbě  - malba, kresba, prostorové objekty, modelování, grafika.
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě výtvarného úkolu – kresby na zadané nebo volné téma, případně malby. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.
 
Hořovice  -  Pátek 8. června 2018 - od 12:00 do 15:00 hodin

 

Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2017 / 2018

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2017 / 2018

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 20. září 2017 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 20. září 2017, 2. pololetí do 20. února 2018).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 300,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 000,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 500,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 100,- Kč
   
Taneční obor 2. 300,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 300,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 100,- Kč
Dospělí – pracující 8. 000,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
2. Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Folkovou na  tel. : 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna: zupbe@kr-s.cz
Datová schránka-ID: afjxinc