Domluva rozvrhu v novém školním roce 2017 / 2018

 

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Individuální výuka hudebních nástrojů a zpěvu:
Hra na akordeon, housle, violu, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový a komorní zpěv. Domluva rozvrhu a seznámení s výukou proběhne individuálně dle úvazku učitelů. Informováno prostřednictvím školy nebo prostřednictvím učitelů (emailem či telefonem).
 
Hudební nauka a Přípravná hudební výchova
V povinnosti žáků hudebního oboru je i pravidelná docházka do hodin Hudební nauky (HN) nebo Přípravné hudební výchovy (PHV), a to 1x týdně 1 vyučovací hodina. Vyučování dle platného rozvrhu HN a PHV (viz. tabulka níže) začíná v týdnu od 11. září 2017. Upozorňujeme, že rozvrh se ještě může přizpůsobit možnostem výuky na jiných školách)
 

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Pondělí 12:50 - 13:35 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
1. ročník Čtvrtek 14:30 - 15:15 hodin Mgr. Alena Léblová
2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a 1. ročník Čtvrtek 13:45 - 14:30 hodin Mgr. Marie Fajfrlíková
2. a 3. ročník Čtvrtek 14:35 - 15:20 hodin Mgr. Marie Fajfrlíková
4. až 5. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Mgr. Marie Fajfrlíková
 
Sborový zpěv
Vyučování pěveckého sboru ZVONEK stejně jako v loňském roce povede pí uč. Barbora Janečková v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Připomínáme, že i ve sborovém zpěvu je docházka do hodin PHV a či HN pro všechny žáky POVINNÁ!!!
Domluva rozvrhu, seznámení se s výukou proběhne ve velké třídě na pobočce v Žebráku, a to v pátek 8. září 2017 od 15 do 17 hodin.
 
 

TANEČNÍ OBOR :

Domluva rozvrhu, seznámení se s výukou a pí. uč. Vednulou Dědovou proběhne v tanečním sále v hlavní budově v Hořovicích (učebna č. 3) 
 
Den Datum Čas
Pondělí 4. září 12:00 - 16:00 hodin 
Úterý 5. září 12:00 - 16:00 hodin
Středa 6. září 12:00 - 16:00 hodin
 

VÝTVARNÝ OBOR :

Domluva rozvrhu, seznámení se s výukou v novém šk. roce proběhne jako každým rokem v hlavní budově na Palackého náměstí v Hořovicích (třída č. 8, suterén)
 
Den Datum Čas
Pondělí 4. září 9:30 - 12:00 hodin
Kontakt:   budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz, Web: www.zus-horovice.cz 

 

-------------------------------------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2017/2018

pro nové zájemce o studium ve věku od 5 do 18 let k nástupu od příštího školního roku 2017 / 2018,
a to do 3 uměleckých oborů. Při talentových zkouškách je zjišťována míra uměleckých předpokladů pro jednotlivý obor
a studijní zaměření. 
 
Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek  do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2017 / 2018 naleznete pod odkazem - VÝSLEDKY ZKOUŠEK
Přihlášku dostanete v ZUŠ nebo ji najdete k vytištění pod tímto odkazem: PŘIHLÁŠKA ZUŠ

 
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2017 / 2018

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2017 / 2018

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 20. září 2017 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 20. září 2017, 2. pololetí do 20. února 2018).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 300,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 000,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 500,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 100,- Kč
   
Taneční obor 2. 300,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 300,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 100,- Kč
Dospělí – pracující 8. 000,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
2. Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Folkovou na  tel. : 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna: zupbe@kr-s.cz
Datová schránka-ID: afjxinc