PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2020/2021

pro nové zájemce o studium ve věku od 5 do 14 let k nástupu od příštího školního roku 2020 / 2021
a to do 2 uměleckých oborů. Při talentových zkouškách je zjišťována míra uměleckých předpokladů pro jednotlivý obor
a studijní zaměření. Z kapacitních důvodů zatím není vyhlášen termín pro taneční obor.

 
Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019, podle § 2. Vzhledem k současné pandemické situaci přijímáme přihlášky do ZUŠ pouze elektronickou formou, pod odkazem  vyplnit přihlášku elektronicky. Přihláška pak bude pro vás připravena na podpis v den talentových zkoušek. U elektronické přihlášky si sebou přineste také rodné číslo uchazeče o studium.
Rodiče dětí, které se hlásily již minulý rok, a nebyly přijaté z kapacitních důvodů, žádáme, aby vyplnili přihlášku znovu. 
 
Podmínky přijímacího řízení vzhledem k současné pandemické situaci:
 
V zájmu zachování hygienických požadavků, ochrany zdraví vás, vašich dětí a pracovníků školy vás žádáme v elektronické přihlášce o zápis termínu přijímacího řízení, který vám vyhovuje dle časového úseku. Jednotlivý časový úsek přijímacího řízení je omezen počtem zájemců v rozmezí od 6 do 8 osob dle oboru.
  • Kvůli současné situaci Vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
  • Přijímací řízení ve stanovených termínech navštivte pouze pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
  • V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Hořovice vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s koronavirovou pandemií (může být prováděno bezkontaktní kontrolní měření teploty účastníků přijímacího řízení).
 
Přijímací talentová zkouška 
Cílem přijímací talentové zkoušky je především posouzení míry v daný moment předvedených předpokladů uchazeče pro jeho studium na základní umělecké škole.
V případě nejasností nebo problémů s rezervací termínu kontaktujte vedení ZUŠ na adrese skola@zus-horovice.cz
 
Jak vyplnit přihlášku do ZUŠ?
Kliknutím na odkaz Elektronická přihláška ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se zobrazí hlavní stránka www.izus.cz, kde po kliknutí na odkaz "Vyplnit přihlášku do ZUŠ" postupujete dle jednotlivých kroků až k potvrzení a odeslání přihlášky.
 

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Vyučujeme hru na akordeon, kytaru, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, klavír, keyboard, sólový, komorní a sborový zpěv. 
Talentové zkoušky v hudebním oboru jsou závislé na - podmínkách pro přijímání žáků HO
 
Rezervace termínu přijímacích zkoušek v elektronické přihlášce na www.izus.cz
Středa 17. června 2020
Hořovice
13:00 až 14:00 hodin
    14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
  Žebrák 13:00 až 14:00 hodin
    14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
Čtvrtek 18. června 2020
Hořovice
14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin

 

VÝTVARNÝ OBOR :

V hodinách pí uč. Barbrory Albrechtové se věnujeme plošné a prostorové tvorbě  - malba, kresba, prostorové objekty, modelování, grafika.
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě výtvarného úkolu – kresby na zadané nebo volné téma, případně malby. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit také domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.
 
Rezervace termínu přijímacích zkoušek v elektronické přihlášce na www.izus.cz
Čtvrtek 18. června 2020
Hořovice
15:00 až 15:10 hodin
    16:00 až 16:10 hodin
    17:00 až 17:10 hodin

TANEČNÍ OBOR :

Z kapacitních důvodů zatím není vyhlášen termín pro taneční obor. 
 
 

 

Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2019 / 2020

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2019 / 2020

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2019 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2019, 2. pololetí do 14. února 2020).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 500,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 300,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 700,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 700,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 300,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí