Hudební nauka

"Otevírá pomyslné okno do světa hudby". Žákům poskytuje především teoretické znalosti not a tónů. Naučí všechny porozumět hudební řeči a jejím jednotlivým prostředkům. Vysvětluje hudbu v historickém kontextu a zároveň usnadní všem orientovat se v hudební literatuře. V každém žákovi se tak skládá hudební mozaika z jednotlivých dílků, které chápe, a které prakticky využívá při své interpretační praxi ve hře na nástroj či zpěvu.
 
Kromě výuky notopisu, se stává neméně důležitým stavebním prvkem v hodinách - poslech hudby, pohybové ztvárnění v edukačních hrách, rozvíjení hudebnosti prostřednictvím elementárních hudebních a doprovodných nástrojů, návštěva koncertů apod.
 

Hudební nauka (HN) je předmět povinný

- pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor. Docházka do HN je stanovena na 5 let, a žáci ji navštěvují od 1. ročníku (od 7 let věku) studia na ZUŠ. Vyučování probíhá pravidelně v rozsahu 1. vyučovací hodiny jednou týdně a je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. 
 
 

Přípravná hudební výchova (PHV) je určena těm nejmladším, a to od 5 do 7 let věku. Hodiny jsou uzpůsobeny jednotlivým možnostem a schopnostem žáků, kteří nastupují do ZUŠ v předškolním věku. Vyučování probíhá citlivou a hravou formou, pravidelně v rozsahu 1. vyučovací hodiny jednou týdně. Hodina je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. 

 

Rozvrhy hodin 2019 / 2020

Výuka probíhá v hlavní budově na Palackého náměstí v Hořovicích a také na pobočce v Žebráku.
 

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV + 1. ročník Úterý 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
1. ročník Čtvrtek 14:30 - 15:15 hodin Mgr. Alena Léblová
2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

 

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a 1. ročník Středa 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
2. a 3. ročník Čtvrtek 14:30 - 15:15 hodin BcA. Jakub Albrecht
4. až 5. ročník Čtvrtek 15:20 - 16:10 hodin BcA. Jakub Albrecht


Individuální výuka Hudební nauky (HN)

- pro žáky, kteří nemohou z oprávněných důvodů docházet do hodin hudební nauky, se povoluje individuální studium HN po dohodě s vyučujícím HN na základě písemné Žádosti o individuálním studium HN schválené ředitelem školy. Oprávněným důvodem k individ. studiu je např. časová kolize s jinou výukou, která nelze přesunout jinam,  či chybějící dopravní spojení, apod.
 

Jak mohu zažádat o individuální studium

Každý žák se na začátku školního roku dostaví k učiteli Hudební nauky, kde obdrží žádost o individuální studium a donese ji vyplněnou zpět nebo do kanceláře ředitele školy v Hořovicích. Každá žádost je posouzena individuálně a povolena až po podpisu ředitele školy. Žádosti jsou přijímány do konce měsíce září.

 

Jak probíhá samotná výuka

Ve školním roce probíhá individuální výuka v rámci hodin (u učitele) hudebního nástroje a je vedena zápisy na zadní stranu žákovské knížky. V pololetí (leden) a na konci školního roku (červen) se žák dostaví k učiteli Hudební nauky k ověření znalostí, které proběhne písemnou formou (test) z požadované látky v předem vyhlášených termínech.

NOVĚ může každý žák využít KONZULTAČNÍCH HODIN p. učitele Jakub Albrechta - po domluvě v učebně (viz. níže), na telefonu +420 601 566 364; emailu: zus.horovice@seznam.cz
Budova Hořovice - středa 15:00 až 15:45 hodin (učebna č.1)
 

Učební pomůcky

- žák obdrží v daném ročníku učebnici HN nebo pracovní sešit z rozpočtu školy.
- žák si na vlastní náklady zajistí malý notový sešit

 

OKRUHY K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIA HN

1. ROČNÍK
1. pololetí
- psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2
- zápis stupnice C Dur + vyznačení ½ tónů
- vysvětlit co je to stupnice, nota, notová osnova
 
2. pololetí
- psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2
 (s křížky i béčky)
-zápis stupnice C dur, G Dur + vyznačení ½ tónů
-vysvětlit pojmy - stupnice, nota, notová osnova, co je to předznamenání…
 
 
2. ROČNÍK
1. pololetí
- znalost not v houslovém klíči (od malého g po h2)
- znalost not v basovém klíči (c – c1)
- psaní not a pomlk + vyťukávání rytmického cvičení (celé, půlové, čtvrťové, osminové) 
- stupnice Dur s křížky (do 5#)
- vyjmenovat a napsat do notové osnovy všechny # a b (je jich sedm)
- vysvětlit pojmy: stupnice, nota, notová osnova
- přednes jednoduché lidové písně (Černé oči; Beskyde, Beskyde; …)
- základní hudební nástroje a zařazení do skupin hud. nástrojů (dechové, smyčcové, ..)
 
2. pololetí
- psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2
 (s křížky i béčky)
-zápis stupnic Dur s béčky (do 5b)
- znalost not v basovém klíči – Velká oktáva (C – H)
- vysvětlit pojem interval a vyjmenovat intervaly základní
- tempová označení (allegro, moderato, adagio, …)
- znalost smyčcových, dechových dřevěných a žesťových nástrojů
- přednes písně v Dur a moll
 
 
3. ROČNÍK
1. pololetí
- rozpoznání druhu mollové stupnice (aiolská, harmonická, melodická)
- stupnice moll s křížky (do 5#)
- znalost tónického kvintakordu a jeho obratů
- postup křížků (#) a béček (b) v předznamení
- vysvětlit pojem interval, vyjmenovat všech osm (prima, sekunda…) rozdělit na dva druhy (čisté a velké) a umět je tvořit
- dynamická znaménka (pp, p, mp, mf, f, ff)
- přednes jednoduché lidové písně (Marjánko, Marjánko; Dolina, dolina; Voděnka studená; …)
- život a dílo B. Smetany, A. Dvořáka
 
2. pololetí
- stupnice Dur s béčky (do 7b)
- stupnice stejnojmenné a paralelní
- umět pracovat s obraty Durových kvintakordů
- tempová označení (allegro, moderato, adagio, …)
- intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
- výrazové prostředky v notách – staccato, legato, důraz, koruna
- vysvětlit pojem transpozice
 
4. ROČNÍK
1. pololetí
- stupnice Dur s křížky (do 7#)
- dvojité křížky (#) a béčka (b)
- tempová označení
- přednes jednoduché lidové písně (Už se ten Tálinskej rybník nahání; Na tom Bošileckym mostku; …)
- komorní soubory, složení orchestru
- vysvětlit pojem enharmonická záměna
- J. S. Bacha - život a dílo
 
2. pololetí
- stupnice Dur a moll (do 7b a 7#)
- melodické ozdoby (příraz, skupinka, nátryl, náraz, trylek, obal)
- W. A. Mozarta - život a dílo
- mollový kvintakord a jeho obraty
- umět sestavit dominantní septakord
- umět postavit kvintakordy (hlavní funkce)  tonika T, subdominanta S, dominanta D
- intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
- vysvětlit pojem transpozice, alla breve, enharmonická záměna
 
5. ROČNÍK
1. pololetí
- stupnice stejnojmenné a paralelní
- druhy a obsazení komorních souborů
- vysvětlit pojem motiv a téma
- J. S. Bacha - život a dílo
- L. vań Beethoven - život a dílo
 
2. pololetí
- označení výrazových prostředků v notách – tenuto, portamento, glissando
- hlavní a vedlejší kvintakordy
- intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
- znalost hudebních nástrojů – cimbál, akordeon, dudy, cembalo, xylofon
- umět sestavit dominantní septakord
- umět tvořit zmenšené a zvětšené kvintakordy
- romantismus v hudbě – B. Smetana, A. Dvořák, R. Schuman, P. I. Čajkovskij
- impresionismus v hudbě – C. Debussy
- další skladatelé – L. Janáček, B. Martinů, I. Stravinskij
 

 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc